La Bibia piemontèisa/Testament Neuv/March/March 13

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

March[modifiché]

13[modifiché]

La distrussion dël Templ[modifiché]

1Antramentre ch'a seurtiva da le cort dël Templ, un dij Sò dissépoj a l'ha dije: "Magìster, varda mach che 'd pere e che 'd fabriche!". 2E Gesù a l'ha rësponduje: "Vëddes-to cole gran' fabriche? A-i na resterà nen pera an su pera! Tut a sarà spianà[1]!".

Ëd segn ëd la fin dij temp[modifiché]

3Antlora, antant che Gesù a l'era setà an sël Mont ëd j'Uliv, ch'a sta 'n facia al Templ, Pero, Giaco, Gioann e Andrea a l'han ciamaje an privà: 4"Dis-ne 'n po': quand ch'a l'é che cole còse a rivran, e che segn a-i sarà për fene savèj che cole còse a son a brus ëd compisse[2]?". 5Antlora Gesù a l'é butasse a dije: "Pijé guarda che gnun av dëstrada, 6përchè a mè nòm a vniran diversi ch'a diran: "A l'é mi ch'i son ël Crist" e a 'mbrojeran nen pòchi. 7Ora, quand ch'i sentireve parlé 'd guère e 'd mnasse[3] 'd guèra, sbaruveve nen, përchè a venta che ste còse a rivo, ma a sarà ancora nen la fin. 8Na nassion as levërà contra n'àutra nassion, e 'n regn contra n'àutr regn; e a-i sarà 'd taramòt un po' da sì e un po' da là e 'd famin-e. Tut sòn a sarà mach ël comensament dël mal dël part.

La persecussion dij dissépoj[modifiché]

9Ma pijé guarda a vojàutri medèsim, përché av daran ant le man dij tribunaj e i sareve stafilà ant le sinagòghe, i sareve rablà dëdnans a 'd governador e dëdnans a 'd rè an càusa 'd mi[4] për ess-je ‘d testimoniansa. 10Anans ëd lòn, contut, a venta che l'Evangeli a sia predicà an tute le nassion. 11Quand ch'av ciapran për deve 'n man ëd coj là, deve nen ëd pen-a për lòn ch'i l'avreve da dì, pensje nen. An col moment-là, tut lòn ch'av sarà dàit da dì, dìlo, përché a l'é nen vojàutri ch'i parlereve, ma lë Spirit Sant. 12Un frel denunsiarà sò frel përchè a sia massà, e 'l pare sò fieul, e ij fieuj as leveran contra pare e mare përch’ a sio condanà a mòrt. 13I sareve pijà an òdio da tuti an càusa 'd mè nòm, ma col ch'a l'avrà tenù dur[5] fin-a a la fin a sarà salvà.

La dëssacrassion dël Templ[modifiché]

14Ora, quand ch'i vedreve 'l pì grand sacrilegi ch'as podrìa imaginesse[6] coma ch'a l'é stàit preanunsià da Daniel, ël profeta, fàit andoa ch'a dovrìa nen esse (col ch'a les ch'a-i fasa bin atension), antlora che coj ch'a saran ant la Giudea ch'as na filo vìa an sle montagne. 15Col ch'a sarà ansima 'd la cà ch'a cala pì nen giù antëcà e ch'a-i intra nen për ciapene quaicòsa, 16e col ch'a l'é ant ij camp ch'a torna pì nen andaré për ciapé soe vestimente. 17Ant coj dì-là, maleur a cole fomne ch'a speto[7] o 'd cole ch'a l'avran ëd masnà ch'a ciucio 'l làit. 18Preghé ch' ël temp dë scapé via a-i riva nen d'invern. 19përchè antlora a-i sarà na tribulassion tan granda ch'a-i é mai stàine un-a parija dal comensament dle còse che Nosgnor a l'ha creà fin-a adess e gnanca a na sarà pì n'àutra parèj. 20E se Nosgnor coj dì-lì a l'avèissa nen scursaje, gnun a podria salvesse, ma për càusa ‘d coj che chiel a l'ha sernù, coj dì-lì a saran scursà. 21Antlora se quaidun av dis: "Varda, ël Crist a l'é 'mbelessì!" o "A l'é ambelelà!", chërdje nen, 22përché a seurtran fòra 'd fàuss Crist e 'd fàuss profeta ch'a faran ëd grand portent e miracoj tant da dëstradé fin-a ij sernù, s'a fussa possìbil. 23Ma pijevene guarda, vardé, i l'hai divlo anans ch'a càpita".

La vnùa dël Fieul ëd l'òm[modifiché]

24Ora, an coj dì-lì, apress cola tribulassion, ël sol a sarà scurì e la lun-a a darà pì nen sò lusor. 25Le stèile dël cél a croeran e le potense del cél a saran socrolà. 26Antlora a vëdran ël Fieul ëd l'Òm ch'a vnirà an sle nivole con na gran' potensa e na gran' glòria. 27Peui a mandrà ij sò àngej; a samblerà ij sò Elet[8] dai quatr vent, dal estrem dla tèra al estrem del cél.

La paràbola dël fié[modifiché]

28Ora, amprende lòn ch'a veul dì sto paragon pijà dal fié: Quand ij sò branch a ven-o tënner e ch'a seurto soe feuje, i seve che l'istà a l'é davzin-a. 29Dl'istèssa manera, quand ch'i vëdreve tute ste còse ch'a rivran, i l'avreve da savèj ch' a l'é davzin, ch'a l'é a la pòrta. 30Iv diso la vrità: sta generassion a passerà nen che tute ste còse a sio rivà. 31Ël cel e la tèra a passeran, ma mie paròle a passeran nen.

Sie pront![modifiché]

32Quant a col dì-lì e a che ora, a-i é gnun ch'a lo sàpia, gnanca j'àngej ch'a son ant ël cel, gnanca 'l Fieul: mach ël Pare. 33Fé atension, vijé e preghé, përchè i seve nen quand che col temp a vnirà. 34A l'é coma n'òm ch'a part për fé 'n viagi e che, an lassand soa ca, a dèissa d'impiegh ai sò servitor e a ognidun sò incàrich, e ch'a comandèissa al portié 'd vijé. 35Vijé, donca, përchè i seve nen quand ch'ël padron ëd ca a vnirà, se a la sèira, o a mesaneuit, o a l'ora ch' ël gal a canta, o a la matin. 36chiel a podrìa rivé a l'improvista e troveve andurmì. 37Ora, lòn ch'i diso a vojàutri, i lo diso a tuti: Vijé”.

Nòte[modifiché]

  1. O "drocà", "campà giù".
  2. O "a son an sël pont ëd compisse".
  3. O "d'armor ëd guèra".
  4. "përch'i seve mè dissépoj".
  5. O "se mantenrà ferm".
  6. Conforma la tradission sossì as ciama: "Abominassion dla desolassion", la pì granda porcaria ch'as podèissa fé ant un leugh sant.
  7. O "ampedìe".
  8. o "sernù".