La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Genesi/Genesi 17

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

17[modifiché]

La marca dl'Aleansa[modifiché]

1Quand che Abram a l'avìa fàit ij sò novanteneuv agn, Nosgnor a l'era manifestasse e a l'avìa dije: "Mi i son El-Shaddai, ël 'Dé tut-potent[1]: servme con fidelità e viv na vita sensa rimpròcc. 2I fareu n'Aleansa an tra mi e ti, ch'at darà la garansia ch' ij tò dissendent a saran motobin numeros". 3A sente sossì Abram a s'era campasse con la facia a tèra.

Peui Nosgnor a l'avìa dije: 4"Varda, costa-sì a l'é mia Aleansa an tra Mi e ti: ti 't saras ël pare 'd vàire nassion. 5Pì 'd lòn, i veuj cambié tò nòm. A sarà pì nen Abram. D'adess anans, tò nòm a sarà Abraham. përchè ti it saras ël pare 'd vàire nassion. 6It rendrai motobin fosonant. Ij tò dissendent a formran vàire nassion e da ti a seurtran ëd ré. 7I confermrai mia Aleansa an tra mi e ti e con le generassion ch'a vniran apress ëd ti, da generassion a generassion. A sarà n'Aleansa sensa fin: i sarai tò Dé e 'l Dé 'd toa dissendensa. 8A ti e ai tò dissendent i farai cadò 'd l'antrega tèra 'd Canaan, andoa ch'it vive adess ma 't vive coma 'n forësté. A sarà për sèmper proprietà 'd lor e mi i sarai sò Dé 'd lor".

9Peuj Nosgnor a l'avìa dit a Abraham: "Ti e ij tò dissendent, da generassion a generassion, i l'eve da vardé ij tèrmin[2] ëd l'Aleansa. A sarà cola vòsta responsabilità. 10Sta-sì a l'é la marca dl'Aleansa ch'as deuv manten-e për sèmper an tra mi e vojàutri, vis-a dì, con ij tò dissendent: tùit j'òm a l'avran da sogetesse a la sirconcision. 11I sircondreve la pel ëd la ponta dël pénis[3] e cola-lì a sarà la marca dl'Aleansa an tra mi e vojàutri. 12Da generassion a generassion tùit i mas-cc a saran sogetà a la sirconcision ant ël dì ch'a fa eut da soa nàssita 'd lor. Ëdcò a lo dovran esse ij serv ch'a nasso an vòsta ca o coj ch'a son nassù da qualsëssìa forësté ch'i l'eve catà. 13Tant ël serv nassù a toa ca coma col ch'i l'eve catà, a l'avran da sogetesse a la sirconcision. A l'é parèj che mia Aleansa a sarà marcà 'n sla vòsta carn coma n'Aleansa eterna, ch’a finirà mai. 14Tuti coj ch'as sogetran nen a la sirconcision a saran butà fòra dal pòpol, përchè a l'avran contravnì a mia Aleansa".

15Peuj Nosgnor a l'avìa dit a Abraham: "Rësguard a toa fomna Sarai, sò nòm a sarà pì nen Sarai, ma Sara. 16I la benedirai e ti 't avras un fieul da chila!

17Antlora Abraham a l'era campasse con la facia a tèra ma 'n rijand, përchè a lo chërdìa nen possibil. A pensava: "Coma i podrìa mai vnì pare a l'età 'd sent agn? E coma ch'a podrìa mai Sara caté 'n cit a l'età 'd norant' agn?".  18A l'é parèj che Abraham a l'avìa dit a Nosgnor: "I sarai bin content che Ismael a arsèiva toa benedission!". 19Ma Nosgnor a l'avìa replicà: "Nò, Sara, toa fomna, at darà 'n fieul e ti 't lo ciamras Isàch. A sarà con chiel che mia Aleansa a sarà mantnùa për sèmper". 20Rësguard a Ismael, i lo benedirai 'dcò chiel, pròpi coma ch'it l'has ciamame. I lo rendrai motobin fosonant e i moltiplicarai ij sò dissendent. Chiel a vnirà 'l pare 'd dodes prinsi e Mi i lo rendrai na granda nassion". 21Tutun, mia Aleansa a sarà con Isàch, ël fieul ch'at darà Sara l'agn ch'a ven për cost temp".

22Quand che Nosgnor a l'avìa fërnì 'd parlé, a l'avia dcò chità Abraham. 23Ant col midem dì Abraham a l'avìa pijà Ismael e tùit ij sò sërvent, tant coj ch'a l'ero nassù ant soa ca coma coj ch'a l'avìa catà, vis-a dì, tùit j'òm ëd soa ca, e a l'avìa sugetaje a la sirconcision, pròpi coma Nosgnor a l'avìa ordinaje. 24Abraham a l'avìa noranteneuv agn e sò fieul Ismael tërdes, quand ch'a l'era sugetasse a la sirconcision. 25Tùit e doi a j'ero sogetasse a la sirconcision ant col midem dì, 26con tùit j'òm ëd soa ca, tant coj ch'a l'ero nassù ant la ca d'Abraham coma coj ch'a l'avìa catà da 'd forësté.

Artòrn a la Tàula dla Bibia


  1. O "Ël Dé sovran".
  2. Scuté, ubidì.
  3. O "prepuss".