La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Cronache/1Cronache 8

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

1 Crònache[modifiché]

8[modifiché]

D'àutri dissendent ëd Beniamin[modifiché]

1Beniamin a l'era stait pare'd Bela so prim-génit, Asbel scond fieul, Acarach ël ters, 2Nòach quart e Rafa 'l quint. 3Fieuj ëd Bela a son stait: Adar, Gera, Abicod, 4Abisua, Naman, Acoach, 5Gera, Sesufam e Curam.

6Costi a son ij fieuj d'Ecod, cap dle famije ch'a stasio an Gaba e a son peui stait deportà a Manacat: Naman, Achia e Gera ch'a l'avia deportaje. 7Gera a l'é stait pare d'Osa e d'Achiud.

8Sacaraim a l'ha avù 'd fieuj ant ël pais ëd Moab, dòp ch'a l'avìa arpudià soe fomne Cusim e Bara. 9Da Codes, soa neuva fomna, a l'ha avù Jobab, Zibia, Mesa, Malcam, 10Jeus, Sachia e Mirma: costi-sì a son sò fieuj ,cap ëd famije.

11Da Cusim a l'avìa avù Achito e Elpal. 12Fieuj d'Elpal: Eber, Misam e Semed, ch’ a l'ha fabricà Ono e Lod, e ij so anviron.

13Beria e Sema a l'ero stait ij cap dle famije ch'a stasìo n'Aialon, e a l'han parà via la gent ëd Gat. 14Achio, Sasach e Jeremòt.

15Fieuj ëd Beria: Zebadia, Arad, Ader, 16Micael, Ispa, Joca. 17Zebadia, Mesulam, Chischi, Cheber, 18Ismerai, Islia, Jobab. 19Jachim, Zicri, Zabdi, {{verse|chapter=8|verse=20}Elienai, Ziletai, Eliel, 21Adaia, Beraia e Simrat. 22Fieuj ëd Sasach: Ispan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zicri, Canan, 24e Canania, Elam, Antotia, 25Ifdeia e Penuel. 26Fieuj ëd Jerocam: Samserai, Secaria, Atalia, 27Jaresia, Elia e Zicri. 28 Costi-sì a l’ero ij cap dij grand,conform a soe generassion ch'a stasio a Gerusalem. 29Ël fondator ëd Gabaon a vivìa an ësta sità e 'l nòm ëd soa fomna a l'era Maca. 30Sò fieul prim-génit a l’era Abdon; peui a son rivà Zur, Chis, Bal, Nadab, 31Zedor, Achio, Zecher, 32e Miclòt, ch’a l’é stàit ël pare 'd Simea. Dcò stì-sì a l'han abità aranda dij sò parent a Gerusalem.

Dissendent ëd Saul[modifiché]

33Ner a l'era'l pare 'd Chis, Chis ëd Saul, e Saul ël pare 'd Giònata, Malchisua, Abinadab e Esbal. 34Ël fieul ëd Giònata a l'é stait Meribal, ch’ a sarà 'l pare 'd Mica. 35Fieuj ëd Mica: Piton,Melech Tarea e Acas. 36Acas a và a esse 'l pare 'd Ieoda, Ieoda d'Alemet, Asmavet e Zimri,e Zimri 'l pare 'd Mosa. 37Mosa a l'avìa generà Binea, pare'd Rafa, ch'a soa vira a l'é stait pare d'Eleasa, ch'a l'é stait pare d'Asel. 38Asel a l'ha avù ses fieuj e costi-sì a son ij sò nòm: Asricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia e Canan. Tuti sti-sì a son ij fieuj d'Asel. 39Ij fieuj ëd sò frel Esech a son stait: Ulam ël prim-génit, Jeus lë scond e Elifelet ël ters. 40Ij fieuj d'Ulam a son stait ëd gueriè coragios e vajant tireur dl'arch. Lor a l'han avù vaire fieuj e anvod: sentesinquant an total. Tuti costi-sì a l'ero stait ij dissendent ëd Beniamin.