La Bibia piemontèisa/Testament Vej/Cronache/1Cronache 5

Da Wikisource.
Jump to navigation Jump to search

1 Crònache[modifiché]

5[modifiché]

Dissendent ëd Ruben[modifiché]

1Ora, ij fieuj ëd Ruben, prim-génit d'Israel. An efet, chiel a l'era 'l prim a nassje, ma dal moment che chiel a l'avìa antamnà 'l let ëd so pare, soa primogenitura a l'é staita daita ai fieuj ëd Giusep, fieul d'Israel. Tutun, Giusep a l' è mai stait reputà prim-génit ant le liste genealogiche ofissiaj. 2A l’é sicur che Giuda a l'ha avù la preminensa an tra ij sò frej e che da chiel a-i rivrà ‘n prinsi; ma 'l dirit da prim-génit a l'era stait dait a Giusep.

3Ij fieuj ëd Ruben, prim-génit d'Israel: Enòch e Pallu, Esrom e Carmi. 4Ij fieuj ëd Gioel: Semaia e sò fieul Gog, ch’ a l'ha avù për fieul Simei. 5Mica sò fieul; Reaia sò fieul; Bal sò fieul; 6e peui Bera, sò fieul,che Tiglat-Pilnaser, re dl'Assiria a l’avìa depirtalo: chiel a l'era cap dij Rubenita. 7Ij sò parent, anregistrà generassion oër generassion, a j’ero: Jeiel e Zacarìa. 81e Bela, fieul d'Asas, fieul ëd Sema,fieul ëd Gioel; chiel a stasìa a Aroer e sò possediment a rivavo fin-a a Bal-Meon. 9E a l'é andait a sté andova che as leva'l sol fin-a da la part dël fium Eufrat, përchè sò strop a l'ero vnùit ëd bon nùmer ant la tèra'd Galad. 10Ant ij di 'd Saul, lor a l'avìo fait la guera contra j'Agarita,mòrt për soe man; e a l'han abità an soe tende, arlongh tuta la banda oriental ëd Galad.

Dissendent ëd Gad[modifiché]

11Ij fieuj ëd Gad a abitavo an facia dij Rubenita, ant ël teritòri ‘d Basan fin-a a Salca. 12An prim leugh a l’é vnuje Gioel, an ëscond leugh Safan, e peui Ianai e Safat. 13Ij sò parent a formavo set lineagi: coj ëd Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacan, Zia e Eber. 14Costi-sì a son ëstait ij fieuj d'Abicail, fieul d'Uri, fieul ëd Jeroach, fieul ëd Galad, fieul ëd Micael, fieul ëd Jesisai, fieul ëd Jacdo, fieul ëd Buz. 15Achi, fieul ëd Guni, a l'é stait ël cap pì amportant dle famije dij sò grand. 16Lor a son ëstait an Galad, an Basan e ant ij pais dj'anviron, e an tute le campagne 'd Saron fin-a soe borne. 17Tuti a son ëstait butà ant le genealogìe, ai temp ëd Jotam re 'd Giuda, ant ij di ëd Geroboam, re d'Israel. 18Ij fieuj ëd Ruben e ij gadita, e la mesa tribù 'd Manasse, dël bon nùmer ëd quarantequatmilasetsent e sessanta an tra d'òmo vajant ch'a portavo scù e spà, a tiravo d'arch e a l'ero faità a la guera: pront a seurte an bataja. 19Lor a l'avìo fait la guera contra j'Agarita, e a Ietur, Nafis e contra Nodab. 20Durant ël combatiment a l’han invocà Nosgnor e chiel a l’ha scotaje, a l’ha giutaje perch'a l’avìo fidasse ‘d chiel: ij fieuj d’Agar e tùit ij sò aleà a son tombà an soe man ëd lor. 21Ël nùmer dij cap ëd bestiam ch’a l’era stàit caturà a l’era ‘d sinquanta mila camèj, dosentsinquantamila an tra feje e crave e doi mila aso. A l’avìo ‘dcò fàit sent mila përzoné. 22Vàire a son tombane mòrt përchè cola guèra a rivava da Nosgnor: e a l'han abità ant ël teritòri dj’Agarita fin-a a la deportassion.

Dissendent dla metà dla Tribù ‘d Manasse[modifiché]

23Ij fieuj dla mesa tribù 'd Manasse a stasìo ant ël pais, da dòp Basan fin-a a Bal-Ermon e a Senir e a la montagna d'Ermon, e a son vnùit a esse 'd bon nùmer. 24Ij cap ëd le famije dij grand a l’ero: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Geremìa, Odavia, Jadiel, d’òm fòrt e vajant, ëd gent arnomà, dël sò lineage. 25Ma a l'han pëccà contra 'l Dé dij sò grand, e a son prostituisse darera ai dio dle gent dël pais che Nosgnor a l'avìa ardovù a gnente dëdnans a lor. 26Antlora ‘l Dé d'Israel a l'ha dësvijà lë Spìrit ëd Pul, re d'Assiria, e lë spìrit ëd Tiglat-Pilneser, re d'Assiria, e chiel a l'ha deportà ij Rubenita, e ij gadita, e la mesa tribù ëd Manasse, e a l'ha portaje a Calach, e a Cabor, e a Ara, e al fium Gozan andova che as treuvo ancora al di d'ancheuj.